Molekularne aspekty biologii komórki dla MSB

Rok studiów 1 dla 2 stopnia

15 godzin wykładów

 

Prowadzący:

Wykłady: dr hab. Marcin Filipecki, prof. dr hab. Stanisław Karpiński

Jednostka: Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin

Forma zaliczenia: test pisemny

Przedstawienie przedmiotu

Wykłady (15 godz.)

Celem przedmiotu jest pokazanie mechanizmów molekularnych funkcjonowania pojedynczych komórek wchodzących w skład organizmów wielokomórkowych. Przedmiot bazuje na podstawowych wiadomościach z biologii komórki, genetyki i biologii molekularnej, nabytych w ramach innych przedmiotów, tak, aby nie powtarzać znanych już informacji. Nacisk w przedmiocie jest skierowany na ukazanie dynamicznych interakcji między składnikami poszczególnych procesów – kwasami nukleinowymi, białkami, substratami i produktami reakcji. Studenci otrzymają najbardziej aktualne dane dotyczące molekularnych mechanizmów komórkowych.

 

Program wykładów:

 1. Wstęp. Funkcjonowanie komórek w świetle teorii systemów. Od genomu do funkcji. 1 godz.
 2. Cykl komórkowy i podziały. 2 godz.
 3. Programowana śmierć komórek. 2 godz.
 4. Cytoszkielet i jego dynamika. 2 godz.
 5. Przekazywanie sygnałów. Cząsteczki sygnalne, receptory, kaskady kinaz. 2 godz.
 6. Transport wewnątrzkomórkowy. 2 godz.
 7. Molekularne aspekty przemian energetycznyh. 2 godz.
 8. Komunikacja i transport międzykomórkowy. 2 godz.

 

PREZENTACJE DO POBRANIA:

Wykład 1

Wykład 2

Wykład 3

Wykład 4

Wykład 5

Wykład 6

Wykład 7

Wykład 8

Wykład 9

 

Zalecane podręczniki:

 1. Podstawy Biologii Komórki. (2005) B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter. PWN Warszawa
 2. Genetyka molekularna - praca zbiorowa pod redakcją P. Węgleńskiego. 2008
 3. Biochemia. J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L.Stryer. 2009 PWN